Pályázataink

A projekt címe: A Bakonybéli Apátság történeti kertjének helyreállítása
A projekt azonosítója: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0003

A Szent Mauríciusz Monostor történeti kertje csodálatos ősfák alkotta, évtizedek óta védett park, Bakonybél község belterületének déli részén. Ez az apátsági tájképi kert különleges helyet foglal el a magyarországi kerttörténetben, és a történeti kertek sorában: egyrészt, mert egy zárt közösséghez, a bencés rendhez köthető, másrészt mert tervezői és fenntartói is szerzetesek voltak, harmadrészt, mert napjainkig megőrizte a 19. századi kialakítását, eredeti növényállományát, területi integritását.

A tervezett rekonstrukció eredményeként helyreáll a monostor egykori szép parkja és újra vonzó formáját fogja mutatni a monostor kertje. A projekt a műemléki/régészeti védettségű történeti kert kertépítészeti és kertművészeti értékeinek helyreállítását szolgálja az alábbiak szerint:

 • A tervezett rekonstrukcióval a hagyományos monostori gazdálkodásra épülő intézményben ismét szerves egységbe kerül az ősfás park, mellette a gyümölcsös- és gyógynövény-kert és a monostorkert.
 • Szükséges a park korábbi jellegének visszaállítása, melynek egyik leghangsúlyosabb eleme az eredeti, máig használatos úthálózat teljes rekonstrukciója. Emellett sor kerül a benőtt terek megnyitására, a nagy léptékű faállomány és a nyugodt gyepfelületek visszaállítására, mintaszerű összehangolására, a kertalkotók által elképzelt tér-tömeg egyensúly megteremtésére.
 • A park 170 éves állománya a fejlesztés alapja és egyik fő színtere. A fák alsó lombkoronaszintje és a cserjeszintje új taxonok befogadására nyújt lehetőséget; így jelentősen nő az a kert diverzitása anélkül, hogy a tágabb környezet, a táj összhatása, léptéke megváltozna.
 • A felhagyott tómeder feltöltésével eltűnik egy rossz képet mutató, tátongó terepalakulat; ennek szegélye újabb telepítési színteret nyújt.
 • 2012. július 2-án indult a projekt megvalósítása.
  Ezen napon történt meg a projektmenedzsment szervezettel a szerződés aláírása.
  Ezt követően megtörtént a közbeszerzés előkészítése.
  2012. július 31-én került aláírásra a közbeszerzési tanácsadóval a szerződés.
  Augusztusban elkészült az ajánlattételi felhívás, mely augusztus 22-én kiküldésre került.
  Az ajánlattételi határidő 2012. szeptember 10. 11 óra volt.
  Az ajánlatok értékelése során a TVG Invest Kft. lett az eljárás nyertese.
  2012. szeptember 24-én került sor a vállalkozói szerződés aláírására, és a munkálatok megkezdődtek.
  Az eddig elvégzett munkák:

 • Sziklakert végleges bontása
 • Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal
 • Gazkaszálás, sík területen, kézi erővel
 • Tómeder feltöltése
 • Töltőföld szállítása, terítése, tömörítése
 • Humuszterítés
 • Gyepesítés előkészítése
 • Tükörkészítés rekonstruálandó feltáró út részére
 • A kivitelezés minden egyes lépését műszaki ellenőr figyeli és hagyja jóvá.
  A tervező a kertépítészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében folyamatosan ellenőrzi a tervek megvalósulását.
  A projekt megvalósításához szükséges, földmunkákhoz kapcsolódó kertrégészeti szakfelügyelet elvégzése 2012. december 3-án fejeződött be.

  Tájékoztatás és nyilvánosság
  2012. szeptember 1-én került aláírásra a szerződés. Az első ütem 2012. november 15-én zárult. Elkészült és felhelyezésre került a "B" típusú tábla.

  A szerződés teljesítésére vonatkozó információk

  MVH homlokzati felújítás pályázati anyag  Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

  NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

  a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

  b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

  Kbt. 241. § (b) pont

  c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

  Negyedik rész

  d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

  23556577 HUF

  e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő visszavonást kezdeményezi;

  f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

  Nem Kötelező

  g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

  2014.06.12

  h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

  nem kéri az ellenőrzést

  i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

   

  Egyéb közlemény:

  6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

   

  KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

  A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
  1024 Budapest, Margit krt. 85.

  Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

  E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

   

  TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

   

  A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

   

  A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

  KÉ nyilvántartási szám_________________________________

   

  I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

  I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

  Hivatalos név:
  Szent Mauríciusz Monostor

  Postai cím:
  Szent Gellért tér 1.

  Város/Község 
  Bakonybél

  Postai irányítószám:
  8427

  Ország:
  HU

  Kapcsolattartási pont(ok):

  Címzett:
  Baán Zs. Izsák

  Telefon:

  E-mail:
  isacco@freemail.hu

  Fax:
  +36 88585176

  Internetcím(ek) (adott esetben)
  Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bakonybel.osb.hu
  A felhasználói oldal címe (URL)

   

  I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

  Hivatalos név:
  DJP Combi Szolgáltató Kft.

  Postai cím:
  Kossuth Lajos utca 72.

  Város/Község 
  Zirc

  Postai irányítószám:
  8420

  Ország:
  HU

  Kapcsolattartási pont(ok):

  Címzett:

  Telefon:

  E-mail:

  Fax:

  Internetcím(ek) (adott esetben)
  Az ajánlattevő általános címe (URL)

   

  ----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

   

  I.3.) Az ajánlatkérő típusa

  Központi szintű [ ]

  Közszolgáltató [ ]

  Regionális/helyi szintű [ ]

  Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] [x]

  Közjogi szervezet [ ]

  Egyéb [ ]

   

   

  I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

   

  I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

  [ ] Általános közszolgáltatások

  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

  [ ] Védelem

  [ ] Szociális védelem

  [ ] Közrend és biztonság

  [x] Szabadidő, kultúra és vallás

  [ ] Környezetvédelem

  [ ] Oktatás

  [ ] Gazdasági és pénzügyek

  [ ] Egyéb (nevezze meg):

  [ ] Egészségügy

   

   

  I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

  [ ] Víz

  [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

  [ ] Villamos energia

  [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

  [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

  [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

  [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

  [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

  [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

  [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

  [ ] Vasúti szolgáltatások

  [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

  [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

  [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

  [ ] Repülőtéri tevékenység

  [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

  [ ] Kikötői tevékenységek

  [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

  [ ] Postai szolgáltatások

  [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

   

  II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

   

  II.1) Meghatározás

  II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

  A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor külső és belső udvari homlokzatának felújítása a teljesítési
  határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron az MVH 1003247945 regisztrációs számú
  pályázat keretében.

  II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
  ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

  a) [x] Építési beruházás

  b) [ ] Árubeszerzés

  c) [ ] Szolgáltatás

  [x] Kivitelezés

  [ ] Tervezés és kivitelezés

  [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

  [ ] Adásvétel

  [ ] Lízing

  [ ] Bérlet

  [ ] Részletvétel

  [ ] Ezek kombinációja/Egyéb

  Szolgáltatási kategória

  (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

   

   

   

  [ ] Építési koncesszió

  Szolgáltatási koncesszió [ ]

  A teljesítés helye

  8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

  NUTS-kód HU221

  A teljesítés helye

  NUTS-kód

  A teljesítés helye

  NUTS-kód

  II.1.3) A szerződéskötés időpontja

  Dátum: 2011/10/03 (év/hó/nap)

  II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

   

  A közbeszerzés tárgya:
  A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor külső és belső udvari homlokzatának felújítása a teljesítési
  határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron az MVH 1003247945 regisztrációs számú
  pályázat keretében.
  A közbeszerzés mennyisége:
  850 m² műemléki homlokzat felújítás a laza sérült vakolatok eltávolításával, új vakolat készítésével,
  homlokzati fa- és nyílászárók festésével, állványozási és járdaépítési munkával.

  II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

   

  Fő szójegyzék

   

  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

  Fő tárgy

  45000000-7

   

   

   

  II.2) A közbeszerzés értéke

   

  Az ellenszolgáltatás összege

  (A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

  ÁFA nélkül

  ÁFÁ-val ÁFA (%)

  Érték (arab számmal) 23556577 Pénznem: HUF

  [x]

  [ ] ,

   

  II.3) A szerződés időtartama

   

  Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

  VAGY: kezdés: 2011/10/03 (év/hó/nap)

  befejezés: 2012/07/12 (év/hó/nap)

   

  VAGY: a teljesítés határideje

  a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

  b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

  A szerződés határozatlan időtartamra szól? [ ] igen [x] nem

   

  II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

   

  II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség

  850 m² műemléki homlokzat felújítás a laza sérült vakolatok eltávolításával, új vakolat készítésével, homlokzati fa- és nyílászárók festésével, állványozási és járdaépítési munkával.

  II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

  [Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]

  ÁFA nélkül

  ÁFÁ-val ÁFA (%)

  Érték (arab számmal) 23556577 Pénznem: HUF

  [x]

  [ ] ,

   

  III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

  III.1) Az eljárás fajtája

  III.1.1) Az eljárás fajtája

  III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

  [ ] Nyílt

  [ ] Meghívásos

  [ ] Gyorsított meghívásos

  [ ] Versenypárbeszéd

  [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

  [ ] Gyorsított tárgyalásos

  [ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

  [ ] Keretmegállapodásos eljárás

  III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

   

  [ ] Nyílt

  [ ] Meghívásos

  [ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

  [ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

  [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

  [ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

  [ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

  [ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

  [ ] Keretmegállapodásos

  III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

  [ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

  [ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

  [x] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]

  [ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

  [ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

   

  III.2) Bírálati szempontok

   

  III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

  VAGY

  Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ]

   

  III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

   

  III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

  A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

  A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

  ÉS / VAGY

  A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

  A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

  III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

  Dátum: (év/hó/nap)

  III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

  A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

  A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

  ÉS / VAGY

  A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/10/07 (év/hó/nap)

  A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24957 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

   

  IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

  IV.1) Szerződésszerű teljesítés

  IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? [x] igen [ ] nem

  IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

  IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

   

  IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

  IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? [ ] igen [ ] nem

  IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

  IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

   

  IV.3) Szerződés módosítása

   

  IV.3.1) A szerződést módosították-e? [x] igen [ ] nem

  IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

  A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

  A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

   

   

  V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

  V.1) Egyéb információk:

  V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

  A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény közzétételével egyetért.

  V.3) E hirdetmény feladásának dátuma2014/06/12 (év/hó/nap)